USLUGE

https://agbdjokovic.com/projektovanje/

https://agbdjokovic.com/projektovanje/


_

ŠTA RADIMO? USLUGE

Snimanje objekta
Snimanje objekta obuhvata snimanje na terenu objekta u spoljnim gabaritima, obradu ( manuelnu i računsku ) i provođenje kroz Centar za katastar nepokretnosti. Preduzeće po završenom poslu predaje predmet u Službu za katastar nepokretnosti, a Služba provodi kroz katastarski operat.

Kada preduzeće preda Službi na obradu predmet sa svom pratećom dokumentacijom prestaju sve obaveze po predmetu prema klijentu.

Sve geodetske agencije su privatne firme koje posluju po zakonu i izdatim licencama od RGZ za određene oblasti u geodeziji, ali iste nemaju uticaj na kretanje i provođenje predmeta kroz Službe. Objekti koji se snimaju ne moraju imati odobrenje za gradnju, osim u slučaju legalizacije ozakonjenja.Svi ostali objekti moraju imati odobrenje za gradnju ili upotrebu.

Objekti su i vodovi instalacija (elektro, telefonske, vodovodne, gasne i druge mreže). U cilju legalizacije ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata, odnosno uknjižbe objekata u vlasničku evidenciju ovo je prva faza u postupku legalizacije objekata. Ovo je jedna od najčešćih geodetskih usluga na terenu.

Cena usluga koje pruža preduzeće se razlikuje od objekta do objekta u zavisnosti od površine objekta, namene, da li je potrebno izvršiti neku predradnju da bi objekat mogao da se uknjiži u SKN, da li se objekat nalazi u katastru nepokretnosti ili u katastru zemljišta. Isto tako razlikuje se i cena za snimanje objekata, da li se vrši podela unutar objekta,vlasnička struktura itd.

Cena za uslugu snimanja objekata krece se od 7.000,00 din do 11.000,00 din po objektu do 100m2, bez taksi. Preduzeće zadržava pravo da u toku radova smanji ili poveća ugovorenu cenu sve u odnosu na parametre koji određuju cenu.

Deoba parcele
Promena oblika i površine parcele naziva se deoba parcele. Postoje dve vrste deoba parcela – uslovna i faktička. Uslovna deoba parcele je kada su uslovljene površine u okviru ukupne površine parcele, a faktička deoba parcele je kada je na terenu postavljena faktička linija razgraničenja u okviru parcele. Cena za uslugu zavisi od površine, koja je deoba u pitanju, koliko nastaje novih parcela deobom, da li se uzimaju podaci za omeđavanje itd.

Za uslovnu deobu parcele uzimaju se podaci za omeđavanje i uslovljena površina računa se prema koordinatama detaljnih tačaka te parcele i deobne linije.

Deobe parcela se isto vrše prema planskim aktima, izvodima iz plana parcelacije, urbanističkim projektima na zemljištima na prostorima gde je zemljište nacionalizovano. U ostalim slučajevima deobe se vrše na zemljištu koje je po kulturi pašnjak, neplodna površina, šuma.

Za zemljište koje se nalazi na seoskom području može se vršiti deoba ako je predmetna parcela površine 1 ha, a nastaju dve parcele po 0.50 ha. U većini slučajeva radi se način i upotreba korišćenja parcele i kao takva se provodi kroz katastar, ali samo u pravnom smislu. Suvlasnici se upisuju u realnim udelima na zemljištu, a od Agencije dobijaju skicu sa koordinatama deobnih linija, overne sa zapisnikom o izvršenom uviđaju na terenu da su stranke opredelili deo koji koriste na terenu i da isti prihvataju za svoje.

Omeđavanje parcele
Omeđavanje je postupak utvrđivanja spoljnje granice parcele.

Omeđavanje se izvodi radi uvodjenja kupca u posed parcele, za potrebe ogradjivanja parcele i sl.

Izrada katastarsko- topografskih planova
Izrada situacionih planova
Prilikom izrade projekata u cilju izgradnje objekata ili objekata infrastrukture, kao i za potrebe izrade planskih akata urbanističkih projekata i planova parcelacije, ova geodetska usluga je prva u nizu poslova i usluga koje vas očekuju. Dakle, pre izrade projekta, odnosno pre davanja urbanističkih uslova i drugih saglasnosti, neophodno je izraditi katastarsko topografski plan predmetnog područja.

Katastarsko topografski plan se izgrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant, a sadrži sve detalje na terenu ( faktičko stanje ). Na topografskom planu se nalazi i visinska predstava terena.Od skoro po novom Zakonu preduzeće svojim pečatom i licencom overava plan sto je u znatnoj meri olakšalo i ubrzalo izradu planova.

Snimanje podzemnih vodova i instalacija
Zakonska je obaveza investitora, odnosno izvođača, da se izvrši geodetsko snimanje podzemnih vodova i instalacija još prilikom njihovog postavljanja – izgradnje.

Korisnici ove usluge su, obično, javna preduzeća, odnosno izvođači radova na terenu. Nakon izvršenog geodetskog snimanja vrši se kartiranje vodova na katastarskim planovima vodova i izdaje se potvrda o snimanju i kartiranju podzemnih ili nadzemnih vodova i instalacija. Bez navedene potvrde ne može se izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat.

SISTEM KLJUČ U RUKE

Po vašoj želji i prema projektnoj dokumentaciji izgradićemo objekte za vas od temelja do krova,sa svom pratećom dokumentacijom.

U kombinaciji sa Vašim idejama, a našim iskustvom, sigurno ćemo dobiti i realizovati projekat baš onako kako ste želeli i to sve dobijete na jednom mestu.

Profesionalnost, višegodišnje iskustvo, proveren i kvalitetan rad su uvek dobitna kombinacija i preporuka za dalje poslove i projekte.

Stalnim klijentima dajemo posebne povoljnosti.

Pravni saveti

Pravni saveti u vezi: prometa nepokretnosti, uknjižbe, legalizacije, poreza na promet nepokretnosti i prava, kupovine i procene nepokretnosti.

Preduzeće vrši usluge izrade i predaje papirologije neophodne za odmeravanje poreza na promet nepokretnosti i prava i drugih poreza (popunjavanje poreskih prijava,predaja istih, preuzimanje rešenja o određivanju poreza)

Preduzeće obezbeđuje pravnu sigurnost klijentima i daje neophodne garancije za izvršene usluge. Preduzećevrši usluge legalizacije objekata, kao i projektovanje novih objekata sa svom potrebnom dokumentacijom, nadzorom i izvođenjem radova.Radi efikasnog izvršenja navedenih poslova preduzeća angažuje podizođače na poslovima za koje su stručni i pruža sve potrebne garancije za izvedene poslove.

Pribavljanje dokumentacije

Preduzeće za klijente vrši vađenje dokumentacije (zahteva, prijava, dozvola, potvrda i sl.) od Imovinsko-pravne službe, Poreske uprave, Službe za katastar nepokretnosti, Gradskih uprava za urbanizam i javnih preduzeća potrebnih radi realizacije posla za klijente: listovi nepokretnosti, poreske prijave, prijave za uknjižbu, zahtevi za legalizaciju, zahtevi za legalizacijske dozvole, zahtevi za tehnički prijem, zahtev za upotrebnu dozvolu.

https://agbdjokovic.com/
https://agbdjokovic.com/

Shodno svemu navedenom vršimo projektovanje i izradu projekata:

 • Izrada idejnog rešenja
 • Izrada situacionog plana
 • Izrada glavnog projekta
 • Izrada projekta geodetskog obeležavanja
 • Izrada projekta obeležavanja ogledala brane
 • Izrada protivpožarnog projekta
 • Izrada projekta električnih instalacija
 • Izrada projekta energetske efikasnosti
 • Izrada projekta mašinskih instalacija
 • Izrada projekata platoa i iskopa

AGB ĐOKOVIĆ je u mogućnosti da Vam pruži usluge projektovanja za nove objekte, projektovanje enterijera i eksterijera, koje predstavlja kombinaciju vaših želja i našeg iskustva, u cilju postizanja idealne ravnoteže između vaših potreba i mogućnosti.

Najčešće se počinje sa grubim skicama potrebnih prostorija za buduću kuću, poslovni prostor ili neki poslovni objekat sa proizvodnom halom.

Sve vrste nadzora u građevinarstvu.

Stručni nadzor odnosi se na:

 • Geodetske poslove bilo kog opsega
 • Iskope, obeležavanja projekata
 • Pripremne radove u građevinarstvu i putnoj privredi
 • Građevinske i građevinsko-zanatske radove- “završne”radove u građevinarstvu
 • Ugradnju instalacija, niske i visoke struje i druge radove koji se izvode u toku građenja objekata
 • Stručni nadzor na izvođenju geodetskih radova za koji nije predviđena izrada glavnog projekta
 • Razne sanacije i oskudacije
 • Osmatranje brana i drugih objekata.

Preduzeće za geodetska merenja, promet i projektovanje u građevinarstvu. Osnovano 1.06.2004.godine